Ethische Code

 

Arlequino  staat achter de uit­gangspun­ten die bin­nen de  Ethis­che Code van Phoenix Opleidingen vallen. In mijn manier van coach­ing en train­ing volg ik de wijsheid ervan.

Autonomie
Ieder mens heeft het ver­mo­gen zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. De inbed­ding in een groter geheel vraagt naast vrije wil ook om overgave.

Heel­heid
Ieder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikke­len en te aan­vaar­den wat (nog) niet heel is. Dankzij een groter per­spec­tief kan hij beide onder ogen zien.

Iden­titeit
Ieder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wis­se­lende tij­den en omstandigheden.

Inte­gratie
Ieder mens is in staat zijn per­soon­lijke groei vorm te geven in het leven van alledag.

Zingev­ing
Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.